VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

Suwannaphum thai massage, s.r.o.

IČO: 50451103

DIČ: SK2120378920

so sídlom: Komenského 781/25, Dunajská Streda 929 01

zapísaná v OR OS TT, oddiel Sro, vložka č. 38335/T

web: www.thaimassage-ds.sk

(ďalej len „predávajúci“)

a

zákazníkom.

Zákazník je fyzická osoba, ktorá vstúpila do záväzkového vzťahu s predávajúcim ako kupujúci (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.thaimassage-ds.sk, a to vo forme darčekového poukazu.

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 1. Objednávka

Zákazník objednáva poukaz ponúkaný predávajúcim prostredníctvom svojej webovej stránky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zákazníkom vybraný poukaz na služby poskytované predávajúcim a je záväzná (ďalej len „zmluva“). Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim nadobúda účinnosť doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na mailovú adresu zákazníka, ktorá je uvedená v objednávke. Následne je odoslaná poukážka na adresu kupujúceho. Platnosť poukazu je 12 mesiacov odo dňa vystavenia poukazu. Po uplynutí tejto lehoty právo na plnenie vyplývajúce z poukazu pre zákazníka zaniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

» identifikácia zákazníka (meno a priezvisko)

» adresa dodania

» druh objednaného poukazu

» množstvo objednaných poukazov

» emailová adresa a telefónne číslo zákazníka

III. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo v súlade s § 12 zák. č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa doručenia poukazu a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník uskutočniť písomnou formou spolu s poukazom zaslaným a riadne doručeným na adresu sídla predávajúceho. Zároveň musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a zákazníka a súčasťou listu, ktorým odstúpi zákazník od zmluvy, musí byť aj poukaz, ktorý bol zákazníkovi doručený.

 1. Cenové podmienky

Aktuálna cena poukazu je uvedená vždy na webovej stránke predávajúceho a to v závislosti od druhu vybraného poukazu zo strany zákazníka. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny poukazov, s tým, že nové ceny poukazov sú pre zákazníka platné odo dňa ich zverejnenia na adrese www.thaimassage-ds.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na poukaz už objednaný zákazníkom.

 1. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

» platba v hotovosti pri prevzatí poukazu v salóne Suwannaphum thai massage, s.r.o.

» platba kartou (predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od pripísania ceny za poukaz, doručí poukaz zákazníkovi na adresu, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári spolu s daňovým dokladom)

» na dobierku pri doručení poukazu (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

» osobný odber

» zasielanie poštou na adresu

 1. Iné podmienky

Zákazník berie na vedomie, že na úspešné využitie poskytovaných služieb, vyplývajúcich zo samotného poukazu, je potrebná rezervácia konkrétnej zákazníkom vybranej a objednanej služby u predávajúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke predávajúceho www.thaimassage-ds.sk, cez Facebook messenger, a to v dostatočnom časovom predstihu. Zákazník berie na vedomie, že predávajúci nemá možnosť ovplyvniť skutočnosť, ak na prípadný zákazníkom žiadaný termín poskytnutia služby už rezervácia nie je možná z dôvodu vyťaženosti predávajúceho a poskytovania služieb inému zákazníkovi. Zákazník berie na vedomie povinnosť preukázania sa Predávajúcemu zakúpeným poukazom pred samotným poskytnutím služby uvedenej na poukaze. Predávajúci je oprávnený zákazníkovi odoprieť poskytnutie služby, ak mu zákazník takýto poukaz nepredloží.

VII. Ochrana osobných údajov zákazníka

Zákazník týmto udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní objednávkového formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom výlučne obchodným, vyplývajúcim zo zmluvy a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi na adresu suwannaphum.thai@gmail.com. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje zákazník dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením, až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi zákazníkom a predávajúcim.

VIII. Podmienky reklamácie

Ak zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží poukaz, alebo poukaz má iné nedostatky, môže ich reklamovať, a to písomne na adrese predávajúceho uvedenej v úvode týchto obchodných podmienok, prípadne e-mailom na adresu: suwannaphum.thai@gmail.com.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude v uvedenej lehote zo strany predávajúceho vybavená, je zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 1. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné).

Dohľad nad dodržiavaním spotrebiteľských práv a právom chránených záujmov zákazníka ako spotrebiteľa, a to v súlade s príslušnými spotrebiteľskými právnymi predpismi platnými a účinnými na území SR, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.thaimassage-ds.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu zákazník zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2020

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Suwannaphum thai massage, s.r.o., IČO: 50451103 so sídlom Komenského 781/25, Dunajská Streda 929 01 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

    adresa: Komenského 781/25, Dunajská Streda 929 01

    email: suwannaphum.thai@gmail.com

    telefón: +421 919 343 366

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, emailová adresa, v prípade fyzických osôb a živnostníkov aj číslo účtu IČO, DIČ, IČ DPH, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

» oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných     oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

» plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to konkrétne plnenie daňových a účtovných povinností vo    

   vzťahu k štátnym inštitúciám

 1. Účelom spracovania osobných údajov je:

»  Vybavenie objednávky (objednávka darčekovej poukážky, rezervácia termínu) a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom;

»  plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy

»  zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

»  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami

    prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

»  po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu.

 1. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemca osobných údajov (subdodávateľ prevádzkovateľa)

 1. Príjemcom osobných údajov, ktorý pre prevádzkovateľa spracúva osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende, je mzdový účtovník.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

»  právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

»  právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

»  právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

»  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

»  právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

»  právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 1. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe, ktoré sú uložené v archíve dostupnom len pre prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaslaním objednávky prostredníctvom internetového formulára. Súhlasíte tiež, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2020

0
  0
  Košík
  Žiadne produkty v košíku.